Regulamin


Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego
Fizjo Innova Klimkiewicz-Wszelaki Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu
z dnia 01.08.2022
§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Fizjo Innova Klimkiewicz-Wszelaki Spółka Jawna jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dniem 5 lipca 2022 r., pod numerem: 000000253018 – dalej „Podmiot Leczniczy”.
 2. Podmiot Leczniczy prowadzi stronę internetową pod adresem www.fizjoinnova.pl
 3. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w oparciu o obowiązującego przepisy prawa, w szczególności:
  a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  b) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
  c) ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podmiot Leczniczy rozpoczął działalność́ z dniem 1 sierpnia 2022 r.
§ 2.
OZNACZNIE PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ ZAKŁADU LECZNICZEGO
 1. Podmiot Leczniczy działa pod nazwą Fizjo Innova Klimkiewicz-Wszelaki Spółka Jawna, ul. Polna 66, 87-100 Toruń, posiadająca NIP: 8792739126, REGON: 521906177.
 2. W strukturze Podmiotu Leczniczego działa Zakład Leczniczy o nazwie FIZJO INNOVA.
§ 3.
CEL ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii oraz czynności wspomagających ich wykonywanie, takich jak:
  a) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  b) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  c) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  d) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  e) świadczenie usług z zakresu promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  f) prowadzenie spraw administracyjnych i obsługi technicznej Podmiotu leczniczego;
  g) wykonywanie innych zadań w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki poprzez:
  a) udzielanie konsultacji i świadczeń zdrowotnych;
  b) prowadzenie zajęć z zakresu fizjoterapii;
  c) prowadzenie terapii manualnej w zakresie fizjoterapii;
  d) inicjowanie, wspieranie i udział w akcjach społecznych mających na celu promocję zdrowia i edukację zdrowotną pacjentów.

§ 4. 
MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 1. Podmiot Leczniczy wykonuje świadczenia zdrowotne w Zakładzie Leczniczym wskazanym w § 2 ust. 2, pod adresem ul. Polna 66, 87-100 Toruń.
 2. Podmiot Leczniczy może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii na rzecz innych podmiotów leczniczych w oparciu o łączące je umowy.
§ 5.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA JEDNOSTEK, KIEROWNICTWO
 1. Jednostką organizacyjną Podmiotu Leczniczego jest FIZJOINNOVA znajdująca się w Toruniu (87-100) przy ul. Polnej 66.
 2. W Zakładzie Leczniczym wyróżnia się następujące komórki organizacyjne: 
  a) Dział Fizjoterapii;
  b) Dział Masażu Leczniczego;
  c) Dział Fizjoterapii dla dzieci;
 3. Zadaniami poszczególnych jednostek zakładu leczniczego są:

  a) zadaniem działu fizjoterapii jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, promowanie zdrowia;
  b) zadaniem działu masażu leczniczego jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, promowanie zdrowia;
  c) zadaniem działu fizjoterapii dla dzieci jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii przeznaczonej dla dzieci, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, promowanie zdrowia.
 1. Zakład leczniczy otarty jest w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 20:00, z zastrzeżeniem, że zmiana godzin otwarcia nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu i zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej fizjoinnova.pl oraz w zakładzie przy ul. Polnej 66 w Toruniu (87-100).

§ 6.

KIEROWNIK PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego który kieruje nim i reprezentuje go na zewnątrz jest Karolina Klimkiewicz-Wszelaki.
 2. Zastępcą Kierownika Podmiotu Leczniczego, który kieruje nim i reprezentuje na zewnątrz w przypadku nieobecności Kierownika lub w innych uzasadnionych przypadkach jest Michał Wszelaki.
 3. Kierownik oraz w sytuacjach określonych w ust. 2, Zastępca Kierownika, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność́. 
 4. Do obowiązków i uprawnień́ Kierownika Podmiotu Leczniczego należy w szczególności: 
 1. organizowanie i kierowanie pracą Podmiotu Leczniczego;
 2. nadzorowanie merytorycznej pracy pracowników, zleceniobiorców świadczących pracę/usługi na rzecz Podmiotu Leczniczego;
 3. zapewnienie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zapewnienie przeszkolenia pracowników oraz zleceniobiorców Podmiotu Leczniczego;
 4. zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Pacjentów;
 5. egzekwowanie poszanowania godności praw pacjenta przez podległych pracowników, współpracowników lub/i indywidualnych praktyk zawodowych fizjoterapeutycznych, świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz Podmiotu Leczniczego;
 1. Pacjent ma prawo złożenia skargi lub reklamacji w związku z działalnością Podmiotu Leczniczego do Kierownika bądź Zastępcy Kierownika, w formie pisemnej lub email na adres: [email protected]

§ 7.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM

 1. Podmiot Lecznicy podejmuje działania, których celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych w formie ustalonej w niniejszym Regulaminie.
 2. W Podmiocie Leczniczym świadczenia zdrowotne wykonywane są:
  a) z uwzględnienie wymogów prawa, zasad etyki zawodowej oraz standardów i procedur wykonywania takich świadczeń,
  b) wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami;
  c) po uprzednim umówieniu terminu wizyty przez Pacjenta,
  d) stacjonarnie w godzinach otwarcia Zakładu Leczniczego,
  e) odpłatnie, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego Regulaminu. 
 3. Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem telefonicznej lub stacjonarnej rejestracji. 
 4. Rejestracji na wizytę dokonać można:
  a) osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej pod adresem Zakładu Leczniczego – ul. Polna 66, 87-100 Toruń, w godzinach otwarcia Zakładu Leczniczego,
  b) telefonicznie pod numerem: 600905666 w godzinach 08:00-20:00.
  c) poprzez stronę internetową Podmiotu Leczniczego: www.fizjoinnova.pl – w zakładce: UMÓW WIZYTĘ. 

§ 8.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy przyjmuje Pacjentów, który dokonali uprzedniej rejestracji na wizytę do wybranego specjalisty, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem rejestracji, o którym mowa w § 7 ust. 4, wyłącznie po uprzednim dokonaniu określonej w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 1, opłaty za wybraną formę świadczeń medycznych.
 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę Pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu medycznego, który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty. 
 3. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie Leczniczym, Pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:
  a) podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy;
  b) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  c) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  d) zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
  e) wypełnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą kwartę kwalifikacyjną do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki;
  f) zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych i fizjoprofilaktycznych;
  g) podpisać zgodę na fizjoterapię lub fizjoprofilaktykę;
  h) na wezwanie osoby rejestrującej Pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Przed rozpoczęciem wizyty w Podmiocie Leczniczym, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub będzie to uzasadnione dbałością o zdrowie pozostałych Pacjentów oraz personelu Podmiotu Leczniczego, Pacjent obowiązany będzie wypełnić stosowną ankietę oraz poddać się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
 5. W Podmiocie Leczniczym znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o zaczekanie na umówioną wizytę.
 6. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 18 roku życia obowiązane są stawić się na umówioną wizytę z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.
 7. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia, znajdą odzwierciedlenie w prowadzonej przez Podmiot Leczniczy dokumentacji medycznej Pacjenta.
 8. W uzasadnionych przypadkach Podmiot Leczniczy jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być w szczególności: 
  a) brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, 
  b) wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, 
  c) podejrzenie przebywania Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego pod wpływem alkoholu lub w stanie po zażyciu środków psychotropowych lub podobnych, 
  d) w przypadkach występowania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, 
  e) odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych przepisami prawa.

§ 9.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

 1. Dla zapewnienia należytego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego, wysokiego standardu obsługi Pacjentów i udzielanych im świadczeń zdrowotnych, w tym ich ciągłości Podmiot Leczniczy zastrzega sobie możliwość współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw i godności Pacjenta.

§ 10.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu lub innej osobie pisemnie upoważnionej przez Pacjenta, przysługuje uprawnienie do żądania udostępnienia dokumentacji medycznej, która dotyczy danego Pacjenta.
 2. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną Pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w formie dokumentacji elektronicznej, jednocześnie zapewniając ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:
  a) Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu, osobie upoważnionej pisemnie przez Pacjenta,
  b) Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  c) Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
  d) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  e) Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  f) Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  g) Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  h) Zakładom Ubezpieczeń, wyłącznie za pisemną zgodą Pacjenta,
  i) Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
  j) Osobie wykonującej zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
  k) Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania,
  l) Spadkobiercom Pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, po okazaniu postanowienia o nabyciu spadku/notarialnego poświadczenia dziedziczenia;
  m) Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie w ochronie informacji w ochronie zdrowia,
  n) Szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
  o) Innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych przepisów obowiązującego prawa.
 4. Dokumentację medyczną Podmiot Leczniczy udostępnia się niezwłocznie na podstawie pisemnego lub złożonego za pośrednictwem email, wniosku osoby uprawnionej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy przechowuje wraz z dokumentacją medyczną w formie papierowej lub elektronicznej.
 6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  a) poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
  b) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
  c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wyraźne żądanie osoby/podmiotu uprawnionej/go;
  d) na elektronicznym nośniku danych, na wyraźne żądanie osoby/podmiotu uprawnionej/go;
 7. Elektroniczna dokumentacja medyczna udostępniana jest na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa dla tej postaci dokumentacji.
 8. Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej znajduje się w Cenniku usług na stronie internetowej www.fizjoinnova.pl, w zakładce OFERTA oraz w siedzibie Zakładu Leczniczego, który stanowi jednocześnie Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (jako załącznik do maila).
 10. Dokumentacja medyczna wytworzona w formie elektronicznej przechowywana jest w formie elektronicznej w Zakładzie Leczniczym.
 11. Dokumentacja medyczna wytworzona w formie papierowej przechowywana jest w formie papierowej w Zakładzie Leczniczym.
 12. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na polecenie Kierownika Podmiotu Leczniczego.
 13. Podmiot Leczniczy prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej. 

§ 11.

 MONITORING WIZYJNY

 1. W pomieszczeniach Zakładu Leczniczego prowadzonego przez Podmiot Leczniczy działa monitoring wizyjny – dalej „Monitoring”.
 2. Monitoring prowadzony jest dla obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów oraz Personelu Podmiotu Leczniczego. 
 3. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku działania Monitoringu, o którym mowa powyżej, zawierające dane osobowe, Podmiot Leczniczy przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. 
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Poprzez umówienie wizyty w Podmiocie Leczniczym, Pacjent oraz jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny/inna osoba upoważniona przez Pacjenta do działania w jego imieniu, wyraża zgodę na nagrywanie przez Monitoring znajdujący się w Zakładzie Leczniczym.

§ 12.

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Podmiot Leczniczy nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 2. Z tytułu udzielanych przez Podmiot Leczniczy świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w Cenniku znajdującym się na stronie internetowej: www.fizjoinnova.pl oraz w Zakładzie Leczniczym w Toruniu (87-100) Toruń, przy ul. Polnej 66, który to stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiana Cennika świadczeń zdrowotnych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Każda zmiana Cennika zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.fizjoinnova.pl oraz Pacjent zostanie o niej poinformowany w przypadku rejestracji na wizytę osobiście lub drogą telefoniczną przez personel rejestrujący.
 5. Zmiana Cennika wiąże się ze zmianą Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Opłaty za wykonywane w Podmiocie Leczniczym świadczenia uiszczane są z góry, po osobistym stawiennictwie Pacjenta w Podmiocie Leczniczym, przed skorzystaniem z umówionego świadczenia zdrowotnego.
 7. Wykupiony KARNET jest płatny całościowo z góry, ma ważność 1 rok od daty zakupu. Zakupiony i niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 8. Dostępnymi w Podmiocie Leczniczym formami płatności są: gotówka, karta płatnicza.
 9. Podmiot Leczniczy zastrzega, że w przypadku potwierdzenia przez Pacjenta/jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego lub inną osobę upoważnioną do działania w jego imieniu, wizyty zgodnie z postanowieniami niniejszego §, oraz następczym brakiem stawiennictwa na potwierdzonej wizycie, bądź odwołanie na krócej niż 12h wcześniej potwierdzonej wizyty Pacjent obciążony zostanie opłatą w wysokości kwoty umówionej wizyty, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu wizyty, gdyż Fizjo Innova dopełnia wszelkich możliwych starań, będąc w gotowości do pełnienia świadczenia ponosząc z tego tytułu szereg kosztów operacyjnych. W przypadku osób posiadających KARNET w wyżej opisanej sytuacji zostanie odpisana jedna wizyta z karnetu.

§ 13.

POTWIERDZANIE WIZYT NA UMÓWIONE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Pacjent/jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do działania w jego imieniu, zobowiązany/a jest do potwierdzenia lub odwołania umówionej wizyty najpóźniej na 24h przed jej terminem. 
 2. Potwierdzenie lub odwołanie wizyty, o której mowa w ust. 1 powyżej odbędzie się za pomocą: odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Podmiotu Leczniczego na numer telefonu podany przez Pacjenta w trakcie rejestracji na wizytę lub rozmowy telefonicznej z personelem Podmiotu Leczniczego.
 3. W przypadku braku potwierdzenia lub odwołania wizyty do godziny 18:00, zgodnie z ust. 2 powyżej, wizyta zostaje anulowana przez Podmiot Leczniczy. Pacjentowi nie przysługują wówczas jakiekolwiek roszczenia wobec Podmiotu Leczniczego za anulowanie wizyty. 
 4. Podmiot Leczniczy zastrzega, że w przypadku potwierdzenia przez Pacjenta/jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego lub inną osobę upoważnioną do działania w jego imieniu, wizyty zgodnie z postanowieniami niniejszego §, oraz następczym brakiem stawiennictwa na potwierdzonej wizycie, bądź odwołanie na krócej niż 12h wcześniej potwierdzonej wizyty Pacjent obciążony zostanie opłatą w wysokości kwoty umówionej wizyty, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu wizyty, gdyż Fizjo Innova dopełnia wszelkich możliwych starań, będąc w gotowości do pełnienia świadczenia ponosząc z tego tytułu szereg kosztów operacyjnych. W przypadku osób posiadających KARNET w wyżej opisanej sytuacji zostanie odpisana jedna wizyta z karnetu.
 5. Podmiot Leczniczy zastrzega, że w przypadku dwukrotnego braku stawienia się Pacjenta na umówioną wizytę, kolejna wizyta zostanie umówiona wyłącznie po wpłacie zadatku w wysokości połowy ceny wybranego świadczenia zdrowotnego. W przypadku braku zapłaty zadatku, Podmiot Leczniczy ma prawo odmówić rezerwacji wizyty i wykonania świadczenia zdrowotnego. 

§ 14.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i innych obowiązujących ustaw.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022.
 3. Zmiana istotnych postanowień Regulaminu wymaga zachowania formy dokumentowej. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.fizjoinnova.pl oraz w Zakładzie Leczniczym.
Skontaktuj się z nami!
FIZJO INNOVA Klimkiewicz-Wszelaki
Spółka Jawna
ul. Polna 66
87- 100 Toruń
Rejestracja
(pon-pt: godz.8.00-20.00)
+48 600 905 666

NIP: 879-273-91-26
REGON 521906177
KRS 0000969712
UMÓW WIZYTĘ