Polityka prywatności i plików cookieAdministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu objęcia Cię świadczoną opieką zdrowotną jest Fizjo Innova Klimkiewicz-Wszelaki Spółka Jawna, ul. Polna 66, 87-100 Toruń, posiadająca NIP: 8792739126, REGON: 521906177, dalej: ,,Administrator’’ w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,RODO’’.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego tj. ul. Polna 66, 87-100 Toruń lub pod adresem e-mail: [email protected]

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej lub pacjentów ubezwłasnowolnionych oraz nie posiadających dostatecznego rozeznania w podejmowaniu świadomych decyzji także imię i nazwisko jego opiekuna prawnego lub faktycznego, a także dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu, jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne. 
Prowadzimy dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia. 
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o: wykonania świadczenia zdrowotnego – podstawą przetwarzania danych jest umowa o świadczenie zdrowotne (art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO w zw. z  art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych),wykonania obowiązku prawnego – obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej wynika m.in. z art. 41 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zasady jej udostępniania i przechowywania określa ustawa o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest więc obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. art. 9 ust. 2 lit. b) i h) z RODO),ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Pacjent, mogą mieć w stosunku do siebie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych - przez okres 3 roku od końca roku kalendarzowego, w którym świadczenie było wykonane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.)kontaktu z Pacjentem – podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.)

Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe


Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
  w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; 
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.


Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami udostępnionych danych są podmioty przetwarzające je na zlecenie lub z upoważnienia Administratora Danych. Dotyczy to w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych do obsługi elektroniczne dokumentacji medycznej. Podmioty te zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

Nadto dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.ranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
Profilowanie oraz przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie będzie następowało profilowanie ani automatyczne podejmowane decyzji.
Podaje moje dane osobowe dobrowolnie czy obowiązkowo?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową umówienia wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Administrator świadcząc usługi z zakresu usług medycznych (zdrowotnych) jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa na udzielanie świadczenia zdrowotnego chociaż w wielu przypadkach usprawnia to w stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług
Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe
Dane osobowe Pacjenta stanowiące dokumentację medyczną będą przetwarzane przez Administratora przez okres świadczenia na jego rzecz świadczeń zdrowotnych, a także w terminach określonych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.: przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgonu,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Nadto dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Podwykonawcy i podmioty współpracujące
Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy
z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności: 
 • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 • pracownicy i zleceniobiorcy na podstawie umów zawartych z Administratorem.
 • instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
 • podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych, 
 • firma świadcząca usługi informatyczne oraz hostingowe,
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Zapewniamy, by każda osoba i podmiot działający z naszego upoważnienia i mająca/y dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego
Podwykonawcy i podmioty współpracujące
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, Pacjentowi przysługuje szereg praw, których realizacje zobowiązani jesteśmy zapewnić.Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: [email protected] 
Pamiętaj, masz prawo do:
1. dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO)
Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

2. żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

3. żądania usunięcia danych (art. 17 RODO)Masz ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, nie będących elementem dokumentacji medycznej – te bowiem przetwarzamy w wykonaniu obowiązku prawnego.Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu wykonania prawem przewidzianych obowiązków. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.Podstawą do dalszego przetwarzania danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną stanowi art. 29 ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta, który jak wskazano wyżej nakłada obowiązek jej archiwizacji przez określony czas.

4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie Twoje wnieść przeciw wobec wykorzystania twoich danych osobowych, jeżeli przetważamy dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
Pliki cookies
Pliki cookies – co to są ciasteczka?
Plik cookie (ciasteczko) jest to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Odczytać je może tylko serwer, który je utworzył, na danej stronie WWW, nikt inny nie ma do nich dostępu.
Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku:

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
 • liczników odwiedzin (statystyki),
 • sond i konkursów,
 • sklepów internetowych,
 • stron wymagających logowania,
 • wyświetlania i personalizowania reklam,
 • monitorowania aktywności odwiedzających.
Bez ciasteczek nie można na przykład:
 • rezerwować wizyt lekarskich,
 • logować się lub w ogóle rejestrować na stronach www,
 • wyłączyć na stałe komunikatu o ciasteczkach – on też jest oparty na plikach cookie.
Ważne jest to, abyś miał(a) świadomość, że wielkie koncerny (np. Google), wykorzystują pliki cookies do zbierania informacji o Tobie. Dzięki nim wiedzą jakie strony ostatnio przeglądałeś, czym się interesujesz i co lubisz. Dzięki temu mogą wyświetlać Ci reklamy, które są dopasowane do Twoich preferencji. 

Najczęściej jednak pliki cookie stosuje się do obsługi logowań (rejestracja/logowanie na stronach www), gromadzenia statystyk dotyczących ruchu internautów na stronie, obsługi koszyka w sklepie internetowym czy po prostu dopasowanie wyglądu i funkcjonalności strony do Twoich potrzeb. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookies, zawsze możesz wyłączyć obsługę cookies.

Jak wyłączyć pliki cookie?
Jeśli chcesz korzystać z Internetu bez plików cookie, możesz je wyłączyć w każdym czasie w swojej przeglądarce.
Skontaktuj się z nami!
FIZJO INNOVA Klimkiewicz-Wszelaki
Spółka Jawna
ul. Polna 66
87- 100 Toruń
Rejestracja
(pon-pt: godz.8.00-20.00)
+48 600 905 666

NIP: 879-273-91-26
REGON 521906177
KRS 0000969712
UMÓW WIZYTĘ